Voorbeeld lease overeenkomst

Overeenkomst operational lease Kenmerk: costumer ID

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CSK Veiligheid in beeld B.V., gevestigd aan de Hoefsmidstraat 41 te (3194 AA) Hoogvliet Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 71201971, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door W.J. van Heerde, hierna te noemen “lessor”,

en

NAME, COMPANY -IF SO gevestigd aan de POSTAL CODE, STREETNAME AND HOUSE NUMBER  te  PLACE hierna te noemen “lessee”,

In aanmerking nemende:

 1. lessor is een rechtspersoon die haar bedrijf maakt van de verkoop en operational lease van beveiligingssystemen;
 2. dat lessor op basis van deze overeenkomst tot operational lease uitsluitend de economisch eigendom aan lessee ter beschikking stelt van de hieronder te noemen beveiligingssystemen
 3. dat lessee van de beveiligingssystemen van lessoer gebruik wenst te maken;
 4. dat partijen het wenselijk achten om voor dit gebruik van de beveiligigingssystemen door lessee middels deze overeenkomst wensen vast te leggen welke voorwaarden tussen hen van kracht zullen zijn.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

 1. Lessor verklaart te hebben geleaset aan lessee, die verklaart te hebben geleaset en ontvangen van lessor, zoals in bijlage is opgegeven.
 • PRODUCTS

hierna gezamenlijk te noemen “de zaken”.

 1. Van zaken is tussen lessee en lessor een aan deze overeenkomst gehechte of nog te hechten en door partijen getekende beschrijving van de staat van aanvaarding daarvan door lessor opgemaakt met vermelding van eventueel daarbij geconstateerde gebreken, eventueel aangevuld met fotomateriaal en/of videomateriaal (Bijlage). Lessee verklaart de zaken te aanvaarden in goede staat van onderhoud en zonder door een deskundige waarneembare gebreken.

Artikel 2. Looptijd, verlenging en opzegging

 1. Deze lease-overeenkomst is aangegaan voor de duur van 48 maanden, ingaande op PAYMENT DATE (dd/mm/jjjj) en dus eindigende op 4 yrs later dd/mm/jjjj
  Bij het verstrijken van de in 2.1 bedoelde tijd eindigt de lease-overeenkomst, zonder dat daartoe enige opzegging door lessor of lessee is vereist.

Partijen zijn niet gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen, behoudens in de navolgende gevallen:

 1. lessee is gerechtigd de overeenkomst tussentijds en zonder opzegtermijn te beëindigen, indien Lessor tekort schiet in de nakoming van één of meer bepalingen uit deze overeenkomst.
 2. lessor is gerechtigd de overeenkomst tussentijds en zonder opzegtermijn te beëindigen, ingeval van diefstal, verduistering en (opzettelijke en/of door daaraan grenzende roekeloosheid) ontstane vernieling door lessee en/of door haar ingeschakelde hulppersonen.
 3. Bij het verstrijken van de in 2.1 bedoelde looptijd lessee het recht om de zaken in eigendom over te nemen tegen de waarde van de zaken op dat moment. Partijen zullen daartoe een separate koopovereenkomst sluiten.
 4. Als lessee geen gebruik maakt van de hiervoor in 2.4. bedoelde mogelijkheid of als de overeenkomst wordt beëindigd door middel van opzegging door een der partijen dan zal lessee na de looptijd van deze overeenkomst zorgdragen voor inlevering van de zaken aan lessor op een door lessor aan te geven tijd en adres. Lessee verbindt zich, behoudens een eventuele anders luidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, om de zaken in de in de bijlage bij deze overeenkomst omschreven staat te zullen houden en bij het einde van deze lease-overeenkomst weer aan lessor ter beschikking te zullen stellen in de oorspronkelijke staat, behoudens normale Indien lessee bij het einde van de leaseovereenkomst de door hem aangebrachte of overgenomen veranderingen van de zaken en/of toevoegingen aan de zaken niet mocht hebben ongedaan gemaakt of verwijderd of de zaken niet in de oorspronkelijke staat bij lessor hebben ingeleverd, dan is lessee aansprakelijk jegens lessor voor de kosten van herstel.
 5. Als waarborg voor een juiste naleving van de verplichtingen uit deze leaseovereenkomst, waaronder de hiervoor in 2.5. opleveringsverplichting, dient door lessee vóór of uiterlijk bij de ondertekening van deze leaseovereenkomst aan lessor een bedrag van € 10% van de totale kosten te worden voldaan aan waarborgsom. Lessor is gerechtigd om een vordering op lessee uit hoofde van deze overeenkomst daarmee te verrekenen. Lessor behoudt zich het recht voor om – voor het geval de vordering de waarborgsom overstijgt – schadevergoeding in rechte te vorderen.

Artikel 3. Leaseprijs

 1. De leaseprijs (gebruiksvergoeding) bedraagt € PRICE per maand incl. btw. In de leaseprijs zijn de kosten van onderhoud, support en ondersteuning van de zaken inbegrepen.
 2. De in 3.1 bedoelde leaseprijs zal – automatisch en dus zonder dat daarvoor enige aanzegging nodig is – jaarlijks per 01-01-2020 voor het eerst per 01-01-2020 worden herzien aan de hand van de Consumentenprijsindexcijfers (CPI).
 3. Naast de leaseprijs is lessee aan lessor verschuldigd de kosten voor installatie van de zaken. De installatiekosten bedragen eenmalig € 299,00.
 4. Betaling van de door lessor gefactureerde leaseprijs dient te geschieden middels automatische incasso en/of binnen 30 dagen na de factuurdatum. De betalingstermijn in de facturen is een fatale termijn. Bij gebreke van betaling binnen die termijn is lessee van rechtswege in verzuim. Lessor kan van rekeningnummer: Het rekeningnummer staat op naam van Lessee.
 5. Indien lessee ondanks aanmaning als bedoeld in artikel 6:96 BW met betaling in gebreke blijft, is lessee aan lessor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, die worden berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, dan wel de op dat moment geldende regelgeving op dat punt.

Artikel 4. Gebruiksvoorschriften

 1. Lessee zal als goed huisvader zorgdragen voor de door lessor in het kader van de overeenkomst aan hem in gebruik gegeven zaken en slechts gebruiken overeenkomstig de bestemming daarvan.
 2. Het is aan lessee verboden de inrichting of gedaante van de zaken geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van lessor, tenzij het gaat om veranderingen of toevoegingen die bij het einde van de leaseovereenkomst zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt of verwijderd.
 3. Lessee is verplicht lessor steeds vooraf en tijdig te informeren over elke door lessee gewenste verandering of toevoeging van of aan de in gebruik gegeven zaken en om schriftelijke toestemming van lessor daartoe te vragen.
 4. Lessee is verplicht de zaken zodanig te gebruiken, dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, enige plaatselijke verordening of enig ander overheidsvoorschrift en dat ook niet het gevaar ontstaat dat enige overheidsvergunning of overheidsontheffing zal of kan worden ingetrokken.
 5. Lessee is verplicht de zaken zodanig te gebruiken, dat door of vanwege lessee en door (het gebruik van) de zaken geen hinder of overlast in welke vorm dan ook wordt aangedaan aan lessor, de buren en de verdere omgeving.
 6. Lessee is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan, in of door de zaken als gevolg van vorst, neerslag, storm, andere weersomstandigheden, kortsluiting, brand, lekkage, e.d. Indien zich niettemin enige schade als hier bedoeld mocht voordoen, moet lessee lessor daarvan terstond behoorlijk op de hoogte stellen en is lessee daarvoor jegens lessor en jegens daardoor getroffen derden volledig aansprakelijk, behoudens schade als gevolg van normale slijtage of bij normaal gebruik.
 7. Het is aan lessee, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van lessor, verboden:
 8. de zaken aan enige derde geheel of gedeeltelijk in enige vorm van gebruik of medegebruik te geven of (het gebruik van) de zaken in te brengen in een vennootschap of rechtspersoon;
 9. de zaken of enig deel daarvan als onderpand op welke wijze dan ook jegens enige derde te gebruiken/verbinden of op andere wijze daarover te beschikken. Lessor blijft eigenaar/rechthebbende van de zaken. De zaken zullen behoudens een anders luidende overeenkomst nimmer door middel van de in Boek 5 Burgerlijk Wetboek genoemde wijze tot het vermogen van lessor of enige derden gaan behoren.
 10. Lessee is jegens lessor aansprakelijk voor alle schade aan de zaken, tenzij lessee bewijst dat aan hem en aan personen voor wie hij in de verhouding tot lessor verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid draagt, met betrekking tot het ontstaan van die schade geen schuld treft.
 11. Gedurende de looptijd komt alle risico van de zaken, waaronder het risico van diefstal of verduistering, vernieling of verlies, voor rekening van lessee, ook indien te dier zake geen sprake is van schuld van lessee.
 12. Voor rekening van lessoor komt het behoorlijk en tijdig uitvoeren van alle onderhoud en alle herstellingen van c.q. aan de zaken, waaronder het vervangen van versleten onderdelen van de zaken.
 13. Lessee is verplicht om de zaken bij een solide en in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappij tegen in elk geval de risico’s van brand, blikseminslag, storm, neerslag, wateruitstroming, beschadiging door enige andere uitwendige of inwendige oorzaak, diefstal en verduistering te verzekeren en door regelmatige premiebetaling verzekerd te houden tot aan de teruggave van de zaken aan lessor. Lessee verplicht zich voorts op eerste verzoek van lessor de polis met de daarop toepasselijke poliscondities na ontvangst ter hand te stellen aan lessor en op eerste verzoek van lessor de premiekwitanties c.q. premiebetalingsbewijzen binnen vijf dagen na verval van de premie aan lessor ter inzage te verstrekken.

Artikel 5. Ter hand gestelde Rechts- en forumkeuze en andere voorwaarden

 1. Op alle overeenkomsten tussen lessor en lessee is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen lessor en lessee zullen aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.
 3. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van lessor van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ingeval van onverenigbaarheid van de algemene voorwaarden met één of meer bepalingen uit deze overeenkomst, zullen de bepalingen uit deze overeenkomst van toepassing zijn. De overige bepalingen uit de algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
 4. Op deze lease overeenkomst is onze privacy policy van toepassing. tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ingeval van onverenigbaarheid van de privacy policy met één of meer bepalingen uit deze overeenkomst, zullen de bepalingen uit deze overeenkomst van toepassing zijn. De overige bepalingen uit de privacy policy blijven onverminderd van kracht.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend op PAYMENT DATE dd/mm/yyyy

 

W.J. van Heerde Lessor                                                        Lessee PAYMENT DATE dd/mm/yyyy

Paraaf lessor:                                                                          Geautomatiseerd akkoord (iDeal betaling)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn awaarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. GEGEVENS OPDRACHTGEVER

CSK veiligheid in beeld BV, Camerasysteemkopen.nl, Alarmsysteemkopen.nl;

Hoefsmidstraat 41

3194 AA Hoogvliet-Rotterdam

Telefoonnummer: 010-2613644 (Tijdens kantooruren beschikbaar)

E-mailadres: info@camerasysteemkopen.nl

KvK-nummer: 71201971

Btw-identificatienummer: NL858620728B01

Artikel 4. UITVOERING OPDRACHT

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
 4. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 5. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 6. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 7. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 8. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 9. de prijs inclusief belastingen;
 10. de eventuele kosten van verzending;
 11. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 12. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 13. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 14. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 15. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 16. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 17. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 18. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 19. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel. 5. DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6. HERROEPINGSRECHT

 1. Bij levering van producten:
 2. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen.
 5. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 6. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 2. Gemaakte kosten, zoals installatie en contractuele kosten met partners worden bij de consument in rekening gebracht.

Artikel 7. HERROEPPING EN KOSTEN

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
 3. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 4. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 5. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.
 6. Door opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen zoals bijvoorbeeld de betaling van een vaste prijs.
 7. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 8. Reistijd en verblijfskosten ten behoeve van de Werkzaamheden worden apart in rekening gebracht.
 9. Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 10. Opdrachtnemer heeft het recht om de betaling van een voorschot te vragen aan Opdrachtgever. Het niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor Opdrachtnemer om de Werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten.
 11. Als na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen wijzigen, heeft Opdrachtnemer het recht om het overeengekomen tarief aan te passen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien dit wettelijk verplicht is dan wordt de omzetbelasting apart in rekening gebracht over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen.

Artikel 8. UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 8. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode.
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 3. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9. DE PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10. CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

 1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11. LEVERING EN UITVOERING

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn.
 4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 5. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 6. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

Alle levertermijnen zijn indicatief.

 1. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 2. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
 4. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Het bedrijf is nimmer aansprakelijk voor installatiefouten en/of advies welke achteraf onjuist zou blijken. Wanneer het bedrijf wel aansprakelijk kan worden gesteld zal de (materiele en immateriële tezamen) schade nooit hogen zijn dan het netto bedrag waarvoor de consument het bestelde product heeft betaald.

Artikel 12. DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENING

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten.

 1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een drie jaar heeft, mag de consument na drie jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 2. Ondernemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 3. Het eerste lid is niet van toepassing op Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.

Artikel 13. BETALING

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
 2. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14. KLACHTENREGELING

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/.
 6. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak.
 7. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 8. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 9. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15. GESCHILLEN

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16. AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17. REPARATIECLAUSULE NIETIGHEDEN

 1. Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.
 2. Als op enige bepaling in de Opdracht of op een gedeelte van de Opdracht rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de Opdracht onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.

 

 

Scroll naar top

PTZ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.